Община Бургас, гр. Бургас

Ул. "Александровска" №26

Учредено през 2008 г.

Сдружение на общините от Югоизточен регион

Повече за нас

За Сдружението

Сдружението на общините от Югоизточен регион е учредено през 2008г. от общините Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен като юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност с Протокол от 09.04.2009г., регистрирано по Фирмено дело №35/2009 на Бургаски окръжен съд.

Основаните дейности на сдружението са свързани със засилване на ролята на регионите и с провеждане на успешна регионална политика в България. Обединените усилия на четирите най-големи общини в района са насочени към осъществяване на дейности, допринасящи за устойчивото социално-икономическо и екологично развитие на региона.

Дейности

За постигане на своите цели, Сдружението съществява следния предмет на дейност:

Подготвя...

Подготвя и разпространява информационни, рекламни и други материали, представящи Югоизточен регион.

Организира...

Организира информационни и работни срещи, дискусии, конференции на регионално, национално и международно ниво

Инициира...

Инициира и осъществява дейности за представяне на Югоизточния регион на регионални, национални и международни форуми

Разработва...

Разработва и осъществява проекти във всички области, приоритетни за развитието на Югоизточния регион

Изгражда...

Изгражда и поддържа контакти и си сътрудничи с организации в страната и чужбина

Други...

Други дейности за постигане на целите на Сдружението, разрешени от Закона и приети от Управителния съвет

Нашата мисия

Основните цели на Сдружението са представителство и защита на общите интереси на общините от Югоизточен регион.

Сътрудничество и посредничество между членовете при подготовката и разработването на стратегии, планове и програми. Разработване и осъществяване на съвместни инициативи, допринасящи за устойчивото  социално-икономическо развитие на региона. Подпомага усвояването на средства от Европейския фонд и други донорски програми, насочени към развитието на регионите. Повишава ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните отговорности чрез разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, чиято дейност е свързана с проблемите за развитието на регионите. Представлява и защитава интересите на Югоизточен регион пред Европейските институции.