Община Бургас, гр. Бургас

Ул. "Александровска" №26

Учредено през 2008 г.

За Сдружението

Сдружението на общините от Югоизточен регион е учредено през 2008г. от общините Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен като юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност с Протокол от 09.04.2009г., регистрирано по Фирмено дело №35/2009 на Бургаски окръжен съд.

Управителен Съвет

В управителния съвет са включени следните лица:

Димитър Николов

Кмет на Община Бургас и Председател на УС

Живко Тодоров

Кмет на Община Стара Загора, член на УС

Стефан Радев

Кмет на Община Сливен, член на УС

Основаните дейности на сдружението са свързани със засилване на ролята на регионите и с провеждане на успешна регионална политика в България. Обединените усилия на четирите най-големи общини в района са насочени към осъществяване на дейности, допринасящи за устойчивото социално-икономическо и екологично развитие на региона.

Основните цели на Сдружението са представителство и защита на общите интереси на общините от Югоизточен регион. Сътрудничество и посредничество между членовете при подготовката и разработването на стратегии, планове и програми. Разработване и осъществяване на съвместни инициативи, допринасящи за устойчивото  социално-икономическо развитие на региона. Подпомага усвояването на средства от Европейския фонд и други донорски програми, насочени към развитието на регионите. Повишава ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните отговорности чрез разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, чиято дейност е свързана с проблемите за развитието на регионите. Представлява и защитава интересите на Югоизточен регион пред Европейските институции.

Нашата мисия

Основните цели на Сдружението са представителство и защита на общите интереси на общините от Югоизточен регион.

Сътрудничество и посредничество между членовете при подготовката и разработването на стратегии, планове и програми. Разработване и осъществяване на съвместни инициативи, допринасящи за устойчивото  социално-икономическо развитие на региона. Подпомага усвояването на средства от Европейския фонд и други донорски програми, насочени към развитието на регионите. Повишава ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните отговорности чрез разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, чиято дейност е свързана с проблемите за развитието на регионите. Представлява и защитава интересите на Югоизточен регион пред Европейските институции.